Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ORAZ KLAUZULA RODO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej
sklepu internetowego działającego pod domeną: www.kompasyachting.pl

Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA
(Dz. U. 2014, poz. 827)
SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:
Kompas Yachting Spółka z o.o.

NIP: 8871821520

REGON: 389908979

KRS:0000920551

Niedźwiedź 86

57-220 Ziębice, Polska

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:

ul. Norwida 2c/4 58-260 Bielawa
e-mail: biuro@kompasyachting.pl
KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów
umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w
ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy
pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy
na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.
A. Definicje
1. SKLEP INTERNETOWY – oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi
zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to
odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
2. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
2. SPRZEDAWCA stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym.
Poniżej link do polskojęzycznej wersji Kodeksu: http://www.eurolabel.com/pl/kodeks/index.html
3. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze
stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane
nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
4. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu
wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
5. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach
znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
C. Zamówienie.
1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów
UE. Przy zamówienia z zagranicy – warunki wysyłki – w szczególności koszty i czas
dostawy uzgadniane są indywidualnie .
2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym
REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień
niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed
ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie
zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
4. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce
KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon
SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA
utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności
umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy – jest ono
skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po
otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
5. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez
SPRZEDAWCĘ następuje :
o a) po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;
o b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
o c) przy płatnościach kartą – od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
6. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie
– nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W
większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku
produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu
zamówienia.
D. Ceny.
1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami
brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
2. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
3. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
E. Formy płatności:
1. za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów;
2. przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych

3. płatności TWISTO

 Formuła zakupowa Twisto 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

SP
KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni
kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy)
odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY
– chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O
dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy
4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA.
SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do
chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu
jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi
kosztami. W przypadku gdy płatność byłą dokonana kartą płatniczą SPRZEDAWCA
dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT
(KLIENT).
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
KONSUMENTOWI jeżeli
o przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do spożycia;
o przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
oraz w innych przypadkach wymienionych w załączniku nr 1.
7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna
powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
H. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem
KONSUMENTA.
1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem
umowy – bez wad.
2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały
w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny
tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat.
3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także
gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i
należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE
GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest
uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z
umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół
reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy
reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą
elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany
w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
7. Wadliwy PRODUKT – w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ – jeżeli będzie to możliwe i
celowe – KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie
zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w
umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w
którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy
lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie
utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w
którym rzecz się znajduje.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o
obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od
wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już
wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez
sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast
wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności
z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na
jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,
w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
11. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14
dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym
czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji
reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznacz
1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie
będącymi KONSUMENTAMI.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania
PRODUKTU
3. KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenie – włącznie z przysłaniem
zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru
PRODUKTU.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez SPRZEDAWCĘ, uznaje się, że
wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce
przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się
przewozem rzeczy tego rodzaju.
5. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary
związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy.
6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT obowiązany jest zbadać
przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi,
że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest
dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika. Jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie
sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero
później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu – następuje
utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
7. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną, jest
ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie
roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu
zawartej umowy . SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
utraconych korzyści przez KLIENTA.
8. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi,
upoważniające KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić
zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli
PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać
obniżenia ceny. Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca
niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady
usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez
sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
10. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także
gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i
należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE
GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest
uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
11. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.
13. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości – nie wymienione
powyżej – w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu
przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.
J. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www
1. SPRZEDAWCA – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę
WWW sklepu internetowego usługi:
o utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym;
o przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i
administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony.
Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na
STRONIE.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia
zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia –
i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
5. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn
w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem gdy świadczenie usługi
rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA – składając
przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
o za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy
(Załącznik do REGULAMINU),
o przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
o w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY
(USŁUGODAWCY)
6. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do
wypowiedzenia umowy:
o KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie
elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA
niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7
dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną
danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
o SPRZEDAWCA wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza
Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia
złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy
SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie
Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
o SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
7. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
8. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA
konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez
sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku
komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową
(przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji
7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora
– nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w
oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające
wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto
konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z
wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi
skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia
POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU
INTERNETOWEGO.
K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z
korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie
dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w
zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda
niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich
przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację
uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO.
4. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania
swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w
tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta
użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem
żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do
odwołania swojej zgody w każdym momencie.
5. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo
przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony
ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W
przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od
ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi
(art. 20 ust. 2).
6. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w
przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli
KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
7. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych
KONSUMENTA:
o nazwisko i imię,
o adres do wysyłki produktów,
o adres e-mail,
o numer telefonu kontaktowego,
o w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
8. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do
ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy
USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane
innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.6.
9. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu
dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i
dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się
dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim –
wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
10. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy
lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
o – dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego – podstawą
przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został
zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo
dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń;
o – dane w dokumentach sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o
księgowości;
o
o – adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez
okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
o – dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej
dotyczącej usług własnych Administratora – (podstawą przetwarzania jest
uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te
będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w tym celu.
– po tym okresie są usuwane
11. Klient ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
L. Postanowienia końcowe
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub
ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie
KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
przepisy.
3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie
SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez
Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą
elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami
jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail
potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
właściwe przepisy prawa, w szczególności:
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze
zm.);
6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018
poz. 1000 )
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej
RODO oraz o przepisy powiązane.
8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013
poz. 1422);
9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49
poz. 508 ze zm.);
10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006
Nr 90 poz. 631 ze zm.),
11. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
12. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z
wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej
Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
13. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za
niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie
przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W
pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
14. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP
INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i
zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U.
2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
15. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych –
(Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie
można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
16. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do
rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do
rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na
drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd
Powszechny.
17. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym
informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie:
http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą
wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję
Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów
uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem
https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
18. Treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,
Załącznik nr 1 do REGULAMINU:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI
w wypadkach:
1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia umowy;
3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu
zindywidualizowanych potrzeb;
4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad
którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego
przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał,
lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kompas Yachting Sp. z o.o.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@kompasyachting.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy
Podstawą do przetwarzania tych danych jest ustawa o ochronie danych osobowych RODO
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy